Informacja na temat przetwarzania danych osobowych Dostawców i Klientów

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Firma Markel Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Techniczna 2 NIP: 1231286445, REGON: 147243421

 • Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem oznaczonym w pkt. 1

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu i podstawach prawnych:

 • Kontaktowania się z Tobą w sprawach bieżących związanych z realizacją umowy na podstawie Art. 6 ust.1 lit. b
 •  Przedstawiania ofert, otrzymywaniem zleceń, odpowiadania na zapytania. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości kontaktowania się z naszymi kontrahentami art. 6 ust. 1 lit.f
 • Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzić związanych z umową z podmiotem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f

3. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od twojego pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz. Otrzymujemy takie dane jak imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko i miejsce pracy.

4. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy lub do przedawnienia się roszczeń

5. Twoje dane będziemy przekazywać wyłącznie podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi na podstawie umowy i zgodnie z naszymi poleceniami. Np.: firmy IT

6. Przysługują ci następujące prawa:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu
 • Wniesienie skargi do organu nadzorczego
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

1 Administratorem Twoich danych osobowych będzie Firma Markel Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Techniczna 2, NIP: 1231286445

 • Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem oznaczonym w pkt. 1

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu i podstawach prawnych:

 • Oceny Twoich kwalifikacji zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz
 • Wybrać odpowiednią osobę do pracy w naszej firmie
 • Za odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa kodeksu pracy
 • Niezbędność do zawarcia umowy o pracę
 • Jeśli przekazujesz nam inne dane niż imię nazwisko, data urodzenia miejsce zamieszkania, wykształcenia dotychczasowe zatrudnienie potrzebujemy twojej zgody.

3. Twoje dane będziemy przetwarzać do zakończenia procesu rekrutacji lub przez okres 2 lat jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji

4. Twoje dane będziemy przekazywać wyłącznie podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi na podstawie umowy i zgodnie z naszymi poleceniami. Np.: firmy IT

5. Przysługują ci następujące prawa:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu
 • Wniesienie skargi do organu nadzorczego
 • Cofnięcia zgody
 • Prawo do przenoszenia danych w zakresie tych danych na które wyraziłeś zgodę lub zawarliśmy umowę
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych do umów zlecenia

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Markel Sp. z o.o. z siedzibą w 05-500 Piasecznie, ul. Techniczna 2

2) W celu realizacji praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt jak w pkt. 1

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub

 • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
 • Urząd skarbowy
 • ZUS (jeśli dotyczy)

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Zapytaj o ofertę